Кратко представяне на Училищно настоятелство при начално училище „ Св. Кл. Охридски” гр. Кюстендил

  • УН е създадено и регистрирано, непосредствено след откриване на училището - 29.01.1997г. Регистрирано е в Кюстендилския окръжен съд. През юни 2003г е направена пререгистрация, в съответствие с промени в нормативната уредба.Членовете на съвета на настоятелите наброява 14.
  • УН участва активно  в училищния живот. На заседания се обсъждат актуални въпроси, като се търси становището на родителите. От учебната 2006/2007 година по решение на родителите в училище има охрана, осъществяваща пропусквателния режим в училище, спазване на вътрешен ред и опазване на собствеността на училището.
  • УН оказа съдействие при избор и въвеждане на училищна униформа.
  • Ежегодно с помощта на родителите се подготвят и организират бал с маски, Великденски концерт, жеремония по завършване на IV клас и пр.