Елка Пенкова

15. 10. 10

специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация.