Георги Иванов

Преподавател по физическо възпитание и спорт.

специалност-начална педагогика със специализация ''физическо възпитание и спорт''
III професионално квалификационна степен .