НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Предварителен контрол и становища на АОП