НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Силвия Коцева

Силвия Коцева

     Силвия Коцева – главен счетоводител

и отговорник за целесъобразното разходване на средствата

от делегирания бюджет и собствените приходи на училище