НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Ива Алексиева

Ива Алексиева

                               Ива Алексиева – завeждащ административно техническа служба (АТС)- отговаря за трудовите правоотношения на персонала, закупуване и стопанисване на училищен инвентар, както и за всички операции с парични средства в училището ни