НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Административен персонал

     Силвия Коцева – главен счетоводител

и отговорник за целесъобразното разходване на средствата

от делегирания бюджет и собствените приходи на училище

                               Ива Алексиева – завeждащ административно техническа служба (АТС)- отговаря за трудовите правоотношения на персонала, закупуване и стопанисване на училищен инвентар, както и за всички операции с парични средства в училището ни

  Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.

1     Васил Василев     
2     Сашко Владимиров     
3     Росица Христова    
4     Емилия Динева    
5     Станислава Карагегова