Силвия Коцева – главен счетоводител

и отговорник за целесъобразното разходване на средствата

от делегирания бюджет и собствените приходи на училище

 

Ива Алексиева – завeжIMG 1485дащ административно

техническа служба (АТС)- отговаря за трудовите

правоотношения на персонала, закупуване и

стопанисване на училищен инвентар, както и за

всички операции с парични средства в

училището ни

  Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.

1     Васил Василев     
2     Сашко Владимиров     
3     Росица Христова    
4     Емилия Динева    
5     Станислава Карагегова