Image  Силвия Коцева – главен счетоводител и отговорник за целесъобразното разходване на средствата от делегирания бюджет и собствените приходи на училище
Image  Здравка Карагегова – завeждащ административно техническа служба( АТС)- отговаря за трудовите правоотношения на персонала, закупуване и стопанисване на училищен инвентар, както и за всички операции с парични средства в училището ни
Image  Чичо Данчо - работник по подръжка пръв помощник на деца и учители. Може и се справя с всички възникнали проблеми

Димитър Станчев – огняр – в училище винаги е много топло

  Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.