Image  Силвия Коцева – главен счетоводител и отговорник за целесъобразното разходване на средствата от делегирания бюджет и собствените приходи на училище
                               Десислава Разсолкова – завeждащ административно техническа служба( АТС)- отговаря за трудовите правоотношения на персонала, закупуване и стопанисване на училищен инвентар, както и за всички операции с парични средства в училището ни

  Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.

1     Силвия Коцева
2     Десислава Разсолкова
3     Васил Василев     
4     Сашко Владимиров     
5     Росица Христова    
6     Емилия Динева    
7     Юлияна Тенева