За нас

1Училището непрекъснато обогатява традиционния си празничен календар. Не само ученици, родители и учители очакват, установилият се трайно в живота им пролетен великденски концерт, превърнал се в годишна продукция на училището, но и цялата общественост на Кюстендил следи успехите и развитието на училището.

2Успехите в учебната и възпитателна работа са плод на стремежите и отличната професионална подготовка на педагогическите кадри, подготвящи малките ученици за голямото им участие в живота.

3Училището е любимо място за децата. Завършвайки начална степен от обучението си, пораствайки, възпитаниците му продължават да участват не само като гости, но и като помощници на своите първи учители. Те са ръководители на групи и състави, помагат на по-малките при концертни изяви или в пряката урочна работа.

НУ “Св.Климент Охридски” съществува като самостоятелно училище от учебната 1996/1997 година съгласно Заповед № РД-14-54 от 28.05.1996 година на Министъра на МОН.

Училището заема първи и втори етаж на южното крило в сградата на ПМГ “Проф. Емануил Иванов”. Статутът му е на общинско училище, което осигурява правото и създава условия, всяко дете на възраст от 7 до 11 години /първи-четвърти клас/, да бъде обучавано и възпитавано при педагогическа и материална обезпеченост, отговаряща на съвременните европейски изисквания.

Това е нашето училище!

 

Да насърчим децата да мислят и да им разкрием, че дори и грешното тълкуване може да развие способности за мислене, което е по-ефикасно от безсмисленото и напълно ненужно заучава-не на неизброимо количество факти.

 

Учебната и възпитателна работа в училището е насочена към детето-ученик за пълноценно развитие на неговата личност .

МАТЕМАТИЦИТЕ

Успехите на младите математици са ясни сигнали за безапелационните резултати в обучителния процес, провеждан в НУ “Св. Климент Охридски”. Първите места на математическите състезания – Коледно, Великденско, Европейско кенгуру, кръгове на Олимпиади, се печелят традиционно от неговите възпитаници.

ЛИТЕРАТОРИТЕ

Младите литератори, участвайки в списването на училищното вестниче ”Бърборанче”, защитават успешно знанията си по български език, използвайки богатството му и обогатяват визията на училището си пред обществеността на града.

ХУДОЖНИЦИТЕ

 Художниците печелят награди от национални и международни конкурси –“Радостта на Европа” в Сърбия; ”Галакси” - където единственият награден български участник от международното жури в град Квебек, Канада е ученик на НУ ”Св. Климент Охридски”; Златен и сребърен медал от гр. Сечуан – Китай и много други.

 

Подкатегории

  Учителската колегия на НУ "Св. Климент Охридски" е един творчески екип. В това  определение се отразява разбирането ни за единство на професионализъм, ценности и духовност. То предава доминантата на учителите не да ходят по задължение "там", на работа, а с разбирането, че училището е място за взаимно очаквани срещи. Срещи на учители с деца, които заедно със своите родители даряват педагозите с нещо много скъпо-доверие в техния професионализъм и висока нравственост, доверие, на което учителите има с какво да отговорят. А отговорът не се изразява единствено и само в уроците.
Да започнем от учебната работа. А тя откъде започва? Може би от името, което учили¬щето си е създало в Кюстендил. Защото макар и да е най-младото в града, то има авто¬ритет на престижно училище.А името, авторитетът откъде започва? Навярно от качество¬то на учебната работа.Тя се реализира от екип висококвалифицирани учители. Можещи, знаещи, отворени към постиженията на съвременната педагогическа мисъл. 85 % са носители на ПКС -І, II, III, IV и V.
    Ориентацията на урочната работа позволява всяко дете да намери своето място и реализация в една силна с ежедневното си присъствие и значимост социална среда, чието признание го прави ценен както за другите, така и за себе си. За да се създадат подходящи условия за личностна изява на учениците, важна роля има търсенето и прилагането на методи и технологии на преподаване и усвояване на учебното съдържание, съобразени с индивидуалните възможности на учениците. Благоприятна в това отношение е екипната организация на урочната и извън-рочната дейност. Работата в екип върху даден проблем осигурява на учениците възможност за общуване и взаимодействие с връстни¬ците и по-опитния от тях-учителят. Създава условия интензивно да обменят информация, да се вслушват в мнението и предложенията на членовете на екипа, да уважават чуждото, различно становище, да си помагат и сътрудничат. В училището има условия всяко дете да намира своето поле за изява, като се включва изборно в различни форми на извънурочна дейност. Тези условия се създават чрез разнообразните СИП: математика, английски език, изобразително изкуство, вокална група, танцови състави, спортни секции.
    Усилията на учителите да използват ефективно възможностите на педагогическите технологии дават резултат както в овладяването на учебното съдържание, така и в социалните изяви на учениците в училището. Те печелят призови места на общински, областни, национални и международни състезания по математика, изобразително изкуство, музика, спорт.

Това ги мотивира както за участие и изява на способности и таланти, така и за повишаване на успехите в образователно-възпитателния процес.
Успехите мотивират и учителя-към по-мащабно участие в живота на ученика, на класа, на училището, на общността „Начално училище“, което носи авторитет и уважение сред обществеността не само на град Кюстендил, но и в страната.

Обща информация за НУ “Св.Климент Охридски”!