НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Механизъм


Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Механизъм

     Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование