Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Покана ОС на УН

                                                                                                             ПОКАНА

          Управителният съвет на Сдружение „Училищно настоятелство при Начално училище „Св. Климент Охридски“ гр. Кюстендил Ви кани на Общо събрание на сдружението.

         Събранието ще се проведе на 28.01.2021г. – четвъртък от 17.00часа в конферентната зала на училището при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания във връзка с недопускане разпространението на Ковид-19 и при следния

Дневен ред:

1.Анализ на работата на УН през изминалата 2020 година.

2.Приемане на нови членове на сдружението.

3.Избор на управителен съвет.

4.Обсъждане промени в Устава на сдружението.

5.Запознаване с годишния план на работа на НУ “Свети Климент Охридски“ гр. Кюстендил.

6.Разни.

*Съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе от 18.00 часа в същия ден и на същото място, независимо от кворума.