НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Евелина Димитрова

Евелина Димитрова

13. 01. 18

специалност-начална педагогика с английски език
II професионално квалификационна степен

22 години педагогически стаж.