Документи НУ

НУ “Св.Климент Охридски” - Прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020
НУ “Св.Климент Охридски” - График за провеждане на консултации с ученици и родители и водене на ЗУД 2018-2019 г.
НУ “Св.Климент Охридски” - График родителски срещи 2018-2019 г.
Вътрешни правилаза прилагане на ЕК за учебната 2018-2019 г.
НУ “Св.Климент Охридски” - Етичен кодекс
НУ “Св.Климент Охридски” - Дневен режим за учебната 2018-2019 г.
НУ “Св.Климент Охридски” - Седмично разписание за учебната 2018-2019 г.
НУ “Св.Климент Охридски” - Правилник за устройството и дейността на училището за учебната 2018-2019 г.
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 1 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 2 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 3 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 4 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
Национален календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година,

утвърден със ЗАПОВЕД № 09-1358 от 28.09.2015 г.

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

за определяне на график на учебното време за учебната 2015/2016 година

 
 
Powered by Phoca Download